I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Szwalni Manufaktura oraz serwisu internetowego szwalniamanufaktura.pl jest Alicja Korytkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

COLOR UNDERGROUND

Alicja Korytkowska
ul. Białostocka 79
15-694 Białystok Fasty
NIP: 966 180 00 09
REGON: 200415686
tel. +48 692 44 66 87

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże pod nr 2/2011.

Zwana dalej "Sprzedającym" lub "Usługodawcą".

2. Serwis internetowy Szwalni Manufaktura (zwany dalej "Serwisem" lub "Sklepem") dostępny jest pod adresem www.szwalniamanufaktura.pl. Jego Administratorem jest Usługodawca.

3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Serwisu produktów (zwanych dalej: „Produktami”) tworzonych na zamówienie przez Szwalnię Manufaktura (zwaną dalej: "Szwalnią"), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedającego:

a) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej,
b) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (zwanych dalej: "Konsumentami").

5. Zarówno Konsumenci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie szwalniamanufaktura.pl Regulamin nazywa „Klientami”.

6. Regulamin określa kwestie takie jak:

6.1. postanowienia ogólne,

6.2. zasady działania i korzystania z serwisu internetowego,

6.3. przedmiot sprzedaży, zamówienia,

6.4. realizacja usług,

6.5. ceny i metody płatności,

6.6. warunki reklamacji i zwrotu towaru,

6.7. polityka prywatności,

6.8. własność intelektualna,

6.9. postanowienia końcowe.

 

II. ZASADY DZIAŁANIA I KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Na podstawie Regulaminu, Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza przystanie na warunki i zasady wyrażone w niniejszym Regulaminie oraz przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

3. Do korzystania z Serwisu upoważnione są wyłącznie osoby zarejestrowane, tj. posiadające konto w Serwisie. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.

3.1. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych stosuje się odpowiednio pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. W przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu oraz zasad korzystania z Internetu, administrator może pozbawić lub ograniczyć prawa Klienta do korzystania z Serwisu.

4.1. Konto Klienta może również zostać zablokowane lub zlikwidowane w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

4.2. Bez uprzedniej zgody Administratora nie jest możliwa ponowna rejestracja w Serwisie.

5. Klientowi Sklepu zabrania się:
a. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami prawa powszechnego, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b. naruszania dóbr osobistych lub praw osób trzecich za pośrednictwem serwisu,
c. rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, tj. spamu,
d. posługiwania się szablonami co do których nie posiada praw autorskich,
e. naruszania reputacji Serwisu swoim zachowaniem.

III. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY, ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem sprzedaży Sklepu są towary krawieckie oraz wyroby tworzone na zamówienie Klienta. Produkty powstałe w Szwalni są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Specyfika konkretnych Produktów oferowanych przez Usługodawcę przedstawiona jest w opisach Produktów, zamieszczonych w Sklepie.

3. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

4. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

5. W celu zawarcia umowy niezbędnym jest założenie konta na stronie internetowej Serwisu. Następnie należy dokonać wyboru towaru oraz złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane komunikaty.

6. Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera. Warunkiem przejścia do zamówienia właściwego jest kliknięcie przycisku "realizuj zamówienie' przez Kupującego.

6.1. Proces zamówienia składa się z 5 etapów: podsumowanie, logowanie, adres, przesyłka, płatność.

6.1.1. W etapie "podsumowanie" Kupujący ma wgląd na zawartość Koszyka.

6.1.2. Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia jest zalogowanie się przez Kupującego, lub rejestracja - etap "logowanie".

6.1.3. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć prawdziwych danych adresowych, które są niezbędne do nadania przesyłki, oraz adresu do wystawienia faktury - etap "adres". Warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest akceptacja Regulaminu.

6.1.4. Potwierdzenie przez Kupującego wyboru dostarczenia zamówienia. Dostępną opcją jest przesyłka kurierska.

6.1.5. W etapie "płatność" Kupujący zostaje poinformowany o potwierdzeniu zamówienia. Serwis podaje kwotę zamówienia, numer konta, nazwę banku oraz numer zamówienia do zawarcia w temacie.

7. Kliknięcie przycisku „potwierdzam zamówienie” powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności dane podane w pkt. 6.1.5. niniejszego rozdziału.

8. Klient ma prawo do składania zamówień we wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę.

9. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

10. Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie Kupującego może zostać obciążone karą w wysokości poniesionych kosztów przez Usługodawcę. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tę kwotę.

11. W przypadku zamówień złożonych (kilka produktów w koszyku), każdy produkt traktowany jest jako odrębne zamówienie

12. Przesłanką usunięcia zamówienia przez Usługodawcę jest:
a. nieopłacenie zamówienia przez Kupującego w ciągu 14 dni,
b. nieprzekazanie do realizacji zamówienia przez Kupującego w ciągu 14 dni,
c. odrzucenie i nie wznowienie zamówienia przez Kupującego w ciągu 14 dni.

IV. REALIZACJA USŁUG

1. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w Serwisie oraz dokonanie wszystkich wymaganych czynności opisanych w trzecim rozdziale Regulaminu.

1.1. Niezbędną przesłanką realizacji zamówienia jest zrealizowanie płatności przez Kupującego.

2. Terminy realizacji zamówienia określone są w specyfikacji konkretnych zamówień, zawartych na stronie internetowej Serwisu.

2.1. Terminy realizacji zamówień niestandardowych będą ustalane indywidualnie przez Strony.

2.2. Termin realizacji zamówienia na towary zamieszczone w ofercie Serwisu wynosi 48 godzin. Przez pojęcie Towary rozumie się tkaniny oraz dodatki krawieckie i pasmanteryjne.

3. Termin realizacji zamówienia zaczyna bieg w chwili zaksięgowania wpłynięcia płatności za zamówienie.

4. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku zamówień skomplikowanych bądź dużych.

4.1. Przekroczenie orientacyjnego terminu realizacji zamówienia, podanego w Serwisie, nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Usługodawcy względem Klienta.

4.2. Czas realizacji zamówienia może być krótszy w przypadku małych zamówień.

5. Wszystkie terminy realizacji usług podawane są w dniach roboczych.

5.1. Przez dzień roboczy rozumie sie każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

6. Wysyłka zamówienia realizowana jest zarówno na obszarze jak i za granicą Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie rejestracji w Serwisie bądź w trakcie składania zamówienia.

7. Wysyłka zamówienia realizowana jest przez firmy kurierskie wskazane w Serwisie. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek zrealizowanego zamówienia ponosi Kupujący.

7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, jak również za nieterminowość dostawców. Materiały dostarczone na koszt Usługodawcy będą refakturowane.

7.2. Kupujący uprawniony jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów do sporządzenia protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika.

8. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Klienta (lub osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Klienta przechodzi prawo własności zamówienia oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem zamówionych Produktów, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 18:00.

10. W każdym przypadku, gdy Usługodawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%) i są wyrażone w złotych polskich. 

2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Usługodawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem.

3. Płatności za zamówienia Kupujący dokonuje przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek bankowy Szwalni prowadzony przez BRE Bank SA o numerze 22 1140 2017 0000 4502 1274 6683. Tytułem przelewu jest numer Zamówienia.

3.1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności w ciągu 7 (siedmiu) dni.

4. Za każde zrealizowane zamówienie Usługodawca wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23 %.

4.1. Firmy zarejestrowane poza obszarem Polski mogą ubiegać się o wystawienie faktury z 0% stawką VAT, jednak tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentów poświadczających rejestrację firmy.

5. Kupujący ma możliwość pobrania e-faktury, logując się w Serwisie, wybierając sekcję „moje konto”, a następnie „moje zamówienia” i "historia zamówień". 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz do wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu. Usługodawcy przysługuje również prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów.

6.1. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

VI. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARU

1. Reklamacji podlegają wady fabryczne towaru niespowodowane jego niewłaściwym użytkowaniem.

2. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę jest złożenie zgłoszenia reklamacyjnego przez Kupującego w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności towaru z umową, datę nabycia towaru, datę stwierdzenia niezgodności, dane kontaktowe Kupującego oraz zakres żądania reklamacyjnego.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Usługodawca udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. 

5. Jeżeli reklamacja towaru zostanie rozpatrzona pozytywnie, Kupujący, na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014, ma do wyboru następujące możliwości: usunięcie wady towaru, wymiana wadliwego towaru na towar wolny od wad, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy.

6. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zamówienie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

7. Kupujący obowiązany jest odesłać reklamowany towar na adres Szwalni. Do odsyłanego produktu należy dołączyć paragon lub fakturę VAT oraz formularz reklamacyjny.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia tkanin spod reklamacji Kupującego. Usługodawca nie zarabia na tkaninach, a jedynie pośredniczy w ich zakupie.

8.1. Kupujący ma uprawnienie do nie zgodzenia się z powyższym zapisem. W takich przypadkach Kupujący obowiązany jest do dostarczenia własnych tkanin.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.

10. Usługodawca odpowiada wobec Kupującego, z tytułu gwarancji jakości dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści pkt. 10.1. niniejszego paragrafu.

10.1. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

10.2.Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

11.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

11.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

12. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

13. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

13.1. Jeżeli wada jest nieistotna, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

14. Warunkiem zachowania terminu odstąpienia od umowy jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem (czternaście dni kalendarzowych liczone od zakupu towaru). Kupujący ma możliwość wyboru sposobu wysłania oświadczenia przez Pocztę Polską bądź drogą e-mail.

15. Zwrot płatności otrzymanych od Kupującego, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

15.1 Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, bez ponoszenia przez Kupującego jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

16. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy.

17. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

18. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

18.1. Usługodawca zastrzega prawo do wyłączenia odzieży szytej na zamówienie spod odstąpienia od umowy przez Kupującego. Z chwilą złożenia zamówienia na odszywanie odzieży, Kupujący automatycznie wyraża zgodę na niniejszy zapis.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 

3. Operator serwisu www.szwalniamanufaktura.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c. możliwości logowania do serwisu;
d. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Administartorem danych osobowych jest firma COLOR UNDERGROUND Alicja Korytkowska z siedzibą w Fastach, REGON 200415686, NIP 966 180 00 09.

11. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Usługodawcę zamówienia.

12. Usługodawca, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Kupującego w związku z korzystaniem przez niego ze Serwisu.

13. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Kupujący, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu się do Serwisu, w ramach indywidualnego konta danego Kupującego.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Adres Serwisu internetowego www.szwalniamanufaktura.pl jak również jego zawartość jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

2. Wyłączne prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych leżą po stronie firmy COLOR UNDERGROUND Alicja Korytkowska.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do Serwisu.

4. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.szwalniamanufaktura.pl bez zgody właściciela jest surowo zabronione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych aktów prawnych przywołanych w Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin ani jego postanowienia nie mają na celu ograniczania lub też wyłączenia praw Kupującego.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu poprzez umieszenie zmienionej treści Regulaminu w Serwisie.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szwalnią, a Kupującym będzie Sąd miejsca siedziby Szwalni.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie oraz obowiązuje od 12.03.2015, to jest od dnia jego publikacji.